Дома

Приказната за основањето на ИНТЕРАКТИВ-Битола започна во месец јуни 2017 година кога група на млади од етничките заедници во Македонија(албанци,турци,роми) иницираа формирање на организација за млади која ќе биде водена од млади и во која што ќе се реализираат проекти за младите од сите етнички заедници во Република Македонија.

Неформалното образование е особено важно за развојот на младите,а младите се тие кои што го претставуваат најдобриот скенер за откривање на вистиниските проблеми што постојат во општеството.Со некои насоки тие можат да го откријат коренот на проблемот и да го изградат својот пат за да најдат трајно решение за да се ослободат од проблемот.ИНТЕРАКТИВ како организација е мотивирана да разобти со младите.Тимот на ИНТЕРАКТИВ се состои од искусни младински работници и млади волонтери,кои се големи ентузијасти,креативни,мотивирани,активни,иницијаитвни млади луѓе.
Нашата организација сеуште нема наполнето една година од основањето,мешутоа напредуваме и се треудиме да пресаснеме во еден бренд кој ќе биде препознатлив за младите од нашиот регион.Би сакале да истакнеме дека имаме потпишано м еморандуми за соработка со повеќе граѓански организации,медиуми,општини.
Нашиот тим на младите им дава можности да се влкучат,промовираат неформлано образовние,мултикултуризам,потреба од самовклучување и активно грашанство,како и зајакнување на капацитетите на младите во колкалната средина.
Во основа нашата организација работи со млади луѓе на кои им се нуди секаков вид на едукација и правна помош,како и зајакнување на вештините што се однесуваат на водење на организација,креирање јавен настан,комуникација со медиуми,менаџирање,проектирањ и слично.Сите овие активности ги реализираме за добробит на заедницата и истите се целосно бесплатни за корисниците.